Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Sklep internetowy pod adresem sklep.strefapiosenki.pl prowadzony jest przez Barbarę Radziszewską prowadzącą działalność pod nazwą "Kreatywnie" Barbara Radziszewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Adres: 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 6/144
NIP: 966 162 89 41, REGON: 363571201
mail: strefa@strefapiosenki.pl, tel. 694 971 478

Definicje:
Sprzedający - "Kreatywnie" Barbara Radziszewska, 03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 6/144
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym
Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem: sklep.strefapiosenki.pl
Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym
Regulamin - niniejszy regulamin prowadzenia sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez "Kreatywnie" Barbara Radziszewska za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://sklep.strefapiosenki.pl
  Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§ 2 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach, ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego siedem dni w tygodniu/dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby w następujący sposób:
  a) wypełniając elektroniczny formularz zamówienia na stronie Sklepu
  b) mailowo na adres: strefa@strefapiosenki.pl
 3. W celu realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest podać następujące prawdziwe i aktualne dane:
  - imię i nazwisko oraz ewentualnie pełne brzmienie firmy w przypadku klientów innych niż osoby fizyczne,
  - ilość zamówionych towarów,
  - adres mailowy Klienta,
  - adres pocztowy Klienta, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar,
  - telefon kontaktowy Klienta,
  - zaznaczyć sposób dokonania zapłaty.
 4. Przed zatwierdzeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do potwierdzenia tej okoliczności podczas wypełniania elektronicznego formularza na stronie Sklepu.
 5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać następującą formę płatności: przelew bankowy przelewy online, gotówka (w przypadku odbioru osobistego). W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas składania zamówienia Klient wybiera sposób dostawy Towaru.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie powstałe po przekazaniu przesyłki poczcie lub upoważnionemu przewoźnikowi.

§ 4 Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Reklamację złożyć można pisemnie na adres: "Kreatywnie" Barbara Radziszewska, ul. Rembielińska 6/144, 03-343 Warszawa lub elektronicznie na adres: strefa@strefapiosenki.pl

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od chwili otrzymania towaru, pisemnie na adres: na adres: "Kreatywnie" Barbara Radziszewska, ul. Rembielińska 6/144, 03-343 Warszawa lub elektronicznie na adres: strefa@strefapiosenki.pl
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi podlega wyłącznie Towar w stanie nienaruszonym, tj. nienoszący żadnych śladów użycia oraz nieuszkodzony.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do przesłania towaru na adres Sprzedającego, na własny koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu pod rygorem nieotrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione Towary.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,
  8. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. W celu realizacji zamówienia Klient dobrowolnie podaje swoje dane, aby umożliwić realizację zamówienia.
 2. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych, które są niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru.
 3. Dane Klienta nie zostaną wykorzystane w celach niezwiązanych ze sprzedażą, ani udostępnione osobom trzecim poza pośrednikiem realizującym przesyłki pocztowe oraz wskazanemu przez Klienta podczas składania zamówienia podmiotowi obsługujące płatności online.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wysyłając żądanie: na adres: "Kreatywnie" Barbara Radziszewska, ul. Rembielińska 6/144, 03-343 Warszawa lub elektronicznie na adres: strefa@strefapiosenki.pl

§ 7  Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności:
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.)
  oraz inne właściwe przepisy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  - zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  - zmiany sposobu i terminów zapłaty,
  - zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl