Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności Kreatywnie Barbara Radziszewska – sklep.strefapiosenki.pl

Informacje wstępne
Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie (dalej: „Polityka”) przekazujemy m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich pozyskiwania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.

Czym są dane osobowe? Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest przede wszystkim zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych niezależnie od tego, czy czynność ta jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy manualny.

Kim jest administrator danych osobowych i kto pełni tę funkcję w związku ze świadczeniem usług przez Kreatywnie?
Zgodnie z treścią RODO, administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych, jest Kreatywnie Barbara Radziszewska, ul. Rembielińska 6/144, 03-343 Warszawa, NIP: 966-162-89-41, REGON: 363571201, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator” lub „Kreatywnie”).
Możesz kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych wysyłając wiadomość drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres strefa@strefapiosenki.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
W związku z korzystaniem z usług sklepu prowadzonego przez Kreatywnie dane przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym i minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia usługi.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od celu w jakim dochodzi do ich przetwarzania:
jeśli jesteśmy w trakcie negocjacji lub ustaleń dotyczących przyszłej współpracy, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnego kontaktu z klientem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
jeśli rozpoczęliśmy już współpracę i zawarliśmy w związku z tym odpowiednią umowę, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt niezbędności ich przetwarzania w celu wykonania ww. umowy (w szczególności: prowadzenie spraw klienta, dokonywanie rozliczeń, prowadzenie archiwum) lub do podjęcia określonych działań na żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
jeśli zamawiasz usługę newsletter, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolna zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych wyłącznie z realizacją zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia realizację zamówień oraz prowadzenie konta Klienta.

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?
Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa wyłącznie do momentu ustania celu, w którym dane są przetwarzane lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej umowy, okres przetwarzania trwa wyłącznie do czasu jej rozwiązania lub do czasu zakończenia wszelkich działań niezbędnych do podjęcia po jej rozwiązaniu umowy w celu zakończenia i rozliczenia współpracy.
Niezależnie od powyższego, Administrator może przetwarzać dane osobowe prowadząc archiwum, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących przedawnienia oraz kwestii podatkowo-księgowych.

Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?
Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie 
z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator wprowadza, mechanizmy i procedury zapewniające ochronę danych, poufność oraz bezpieczeństwo na poziomie nie niższym niż u Administratora.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane miedzy innymi podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne realizowane podczas składania zamówienia. Dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych. Prawo to umożliwia otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już danych do naszych własnych celów; (iv) gdy Klient wnosi sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo to umożliwia żądanie usunięcia danych osobowych, jeśli: (i) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) Klient wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (iii) Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
prawo do przenoszenia danych osobowych. Prawo to przysługuje Klientowi tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy Klient udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Klient ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies
Witryna internetowa sklepu stosuje tzw. cookies („ciasteczka”). Informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon) serwisu, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki. Używając naszych stron, Klient może otrzymywać ciasteczka od współpracujących z naszym serwisem innych podmiotów jak np. Google czy Facebook.
Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
optymalizacji działania stron internetowych,
tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych stron, i pomagają w poprawieniu ich funkcjonalności,
personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu (np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki),
uwierzytelniania osób korzystających z serwisu.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Sposób korzystania z cookies przez Kreatywnie nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Użytkownika.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?
„sesyjne” pozostają tymczasowo na urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu, zamknięcia programu (przeglądarki),
„stałe” pozostają na urządzeniu tak długo, jak mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je zostaną usunięte,

Korzystając ze naszych stron internetowych Klient wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli jednak nie wyrażasz na to zgody możesz samodzielnie określić warunki stosowania techniki cookies i w każdej chwili możesz wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej/urządzenia lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Kreatywnie będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w swojej przeglądarce w taki sposób aby: blokować wszystkie ciasteczka, blokować ciasteczka z danej strony, blokować ciasteczka tylko od podmiotów trzecich, żądać każdorazowo potwierdzenia przed zapisem ciasteczka. Za pomocą przeglądarki możesz również usunąć wszystkie ciasteczka. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w pomocy i w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Regulamin świadczenia usługi newsletter
Administrator umożliwia korzystanie z usługi newsletter. Newsletter jest formą elektronicznej informacji handlowej lub biuletynu wysyłanego cyklicznie i bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat towarów oraz usług świadczonych przez Kreatywnie, a w szczególności na temat katalogów oferowanej muzyki i aktualności ze świata piosenki artystycznej.
Newsletter może zawierać nformacje bezpośrednio dotyczące działalności sklepu internetowego (np. promocje, nowości w ofercie, życzenia) jak również informacje ze strony strefapiosenki.pl dotyczące nowości ze świata piosenki artystycznej. Kreatywnie dokłada wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla Klientów uciążliwy. W tym celu ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne.
Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i nieodpłatne. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu napisz do nas na adres: strefa@strefapiosenki.pl lub skorzystaj z linku znajdującego się w każdej wiadomości newsletter i umożliwiającego rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego konta w naszym Sklepie.

Informacje końcowe
Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian 
w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl